cf上箱子教程

cf怎么跳箱子五种cf箱子的方法_百度经验

高级跳:走到箱子旁边,按住前进【...

1

这种方法,跳上去的速度快,但是要...

2

当然,也不一定是说这些方法都必须...

3

卡跳:也就是走到箱子(高处墙体)处...

4

鬼跳:   在箱子的远处地方,一...

5

   一样要掌握节奏【即是在第一...

6

还要掌握和箱子的距离,一定要跳到...

7

显示全部

收起

A.setup({'detailFlag':'true','images':[{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=2","imgtext":"\u9ad8\u7ea7\u8df3\uff1a\u3000\u3000\u8d70\u5230\u7bb1\u5b50\u65c1\u8fb9\uff0c\u6309\u4f4f\u524d\u8fdb\u3010...","imgurl":"http:\/\/t12.baidu.com\/it\/u=3072142259,2887687642&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=3","imgtext":"\u3000\u3000\u8fd9\u79cd\u65b9\u6cd5\uff0c\u8df3\u4e0a\u53bb\u7684\u901f\u5ea6\u5feb\uff0c\u4f46\u662f\u8981...","imgurl":"http:\/\/t12.baidu.com\/it\/u=3862195547,2931581531&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=4","imgtext":"\u3000\u3000\u5f53\u7136\uff0c\u4e5f\u4e0d\u4e00\u5b9a\u662f\u8bf4\u8fd9\u4e9b\u65b9\u6cd5\u90fd\u5fc5\u987b...","imgurl":"http:\/\/t11.baidu.com\/it\/u=1244604487,4114382972&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=5","imgtext":"\u5361\u8df3\uff1a\u3000\u3000\u4e5f\u5c31\u662f\u8d70\u5230\u7bb1\u5b50(\u9ad8\u5904\u5899\u4f53)\u5904...","imgurl":"http:\/\/t10.baidu.com\/it\/u=1027711989,3009448173&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=6","imgtext":"\u9b3c\u8df3\uff1a\u00a0\u00a0\u00a0\u5728\u7bb1\u5b50\u7684\u8fdc\u5904\u5730\u65b9\uff0c\u4e00...","imgurl":"http:\/\/t12.baidu.com\/it\/u=3946228301,2202747382&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=7","imgtext":"\u00a0\u00a0\u00a0\u4e00\u6837\u8981\u638c\u63e1\u8282\u594f\u3010\u5373\u662f\u5728\u7b2c\u4e00...","imgurl":"http:\/\/t12.baidu.com\/it\/u=3601466504,2760062703&fm=58"},{"@text":"","imglinkurl":"http:\/\/jingyan.baidu.com\/album\/2fb0ba40fd5c0000f2ec5fc1.html?picindex=8","imgtext":"\u3000\u3000\u8fd8\u8981\u638c\u63e1\u548c\u7bb1\u5b50\u7684\u8ddd\u79bb\uff0c\u4e00\u5b9a\u8981\u8df3\u5230...","imgurl":"http:\/\/t12.baidu.com\/it\/u=3964168055,585116612&fm=58"}]});A.setup(function(){var_this=this,pageSize=8,$pager=_this.find(".op_jingyan_pager"),$showmore=_this.find(".op_jingyan_list_showmore"),$hiedmore=_this.find(".op_jingyan_list_hide"),$list1=_this.find(".op_jingyan_list1"),$list2=_this.find(".op_jingyan_list2"),currentPage=1,count=_this.data.images.length,pageCount=Math.ceil(count/pageSize);$showmore.find("span").click(function(){$list2.show(),$hiedmore.show(),$pager.show(),$showmore.hide()}),$hiedmore.find("span").click(function(){$list2.hide(),$hiedmore.hide(),$pager.hide(),$showmore.show(),currentPage=1,renderRow(1),renderPager()});varrenderPager=function(){varcount=pageCount;if(!(count1)html.push('上一页');varpoint=currentPage;if(count-2

5)html.push(draw(1)),html.push('...'),html.push(draw(point-2)),html.push(draw(point-1));elsefor(vari=1;i

4)html.push(draw(point+1)),html.push(draw(point+2)),html.push('...'),html.push(draw(count));elsefor(vari=point;i

相关标签

热点关注

随机推荐


友情链接: